Hincada suelo monoposte

Proyecto: Four Burrows 8’19MW
País: Reino Unido