Parque fotovoltaico

Proyecto: Zagtouli 33MW
País: Burkina Faso